Вихiднi данi

ECONOMICS

науково-практичний журнал

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 19619-9419 Р вiд 17.01.2013 г.
(свідоцтво про реєстрацію)
Назва журналу: Англійською – Economics
Українською – Економікс
Російською – Экономикс
Галузь науки: економіка, економічна теорія
Проблематика: висвітлення теоретичних та практичних питань розвитку сучасної економіки та економічної науки
Цільова аудиторія: вчені, викладачі, аспіранти, студенти, бухгалтери; державні службовці і всі, кого цікавить економічна тематика
Мови видання: українська, російська, англійська
Періодичність: 12 разів на рік
ISSN: 2307-6585
Web-site журналу: https://economics-journal.org
Засновник та видавець: Видавництво «ПОСТСКРИПТУМ»
Свідоцтво суб'єкта
видавничої справи:
Серія ДК № 4454 вiд 13.12.2012 р.
(свідоцтво про реєстрацію)
Адреса редакції: вул. Жуковського, 17/9,
Одеса, Україна, 65026
Тел. +38 050 869 76 36,
e-mail: mail@economics-journal.org
Адреса для кореспонденції: а/с 110, Одеса-12, Україна, 65012
e-mail: mail@economics-journal.org