Вимоги до статей

1. До публікації приймаються тільки раніше не опубліковані авторські матеріали – наукові (практичні) статті, огляди (оглядові статті), рецензії, що відповідають тематиці журналу «ECONOMICS».

2. У редакцію слід направляти електронний авторський варіант російською, українською або англійською мовами. Пакет документів, наданий автором, повинен містити таку інформацію:

 • Текст статті, що подається в редакцію, повинен містити (кожен пункт оформляється з нового рядка):

  - Індекс УДК (розташовується на початку наукової статті зліва)

  - Прізвище, ім'я, по батькові (повністю, російською / українською та англійською мовами)

  - Вчений ступінь, вчене звання, інші почесні звання (якщо є)

  - Аспірант, докторант (здобувач) із зазначенням кафедри та навчального закладу

  - Посада та місце роботи, місто

  - Контактний e-mail

 • Назва статті (російською / українською мовою і англійською мовою; шрифт Times New Roman 14, напівжирний, великими літерами, вирівнювання по центру).
 • Анотацію російською / українською та англійською мовами (шрифт Times New Roman 10), вирівнювання по ширині, не менше 600-800 знаків, причому анотація повинна в найбільш повній формі відображати зміст статті. Анотація повинна адекватно представляти зміст і результати наукової статті. Рекомендується уникати загальних і неінформативних фраз.
 • Ключові слова чи фрази, що використовуються в статті (до 12 фраз) російською / українською та англійською мовами (шрифт Times New Roman 10), вирівнювання по ширині. Кількість слів в ключовій фразі не повинно бути більше трьох.

3. Технічне редагування тексту статті здійснюється на підставі таких вимог:

Набір тексту здійснюється у форматі MS Word.

Формат сторінки А4.

Обсяг статті - від 8 сторінок.

При наборі тексту рекомендується використовувати основні гарнітури шрифтів: Times New Roman.

Розмір основного шрифту – 14 кегель.

Міжрядковий інтервал для тексту – полуторний.

Абзацний відступ повинен бути однаковим по всьому тексту. Відбиття абзацного відступу пропуском і клавішею Tab не допускається.

Поля сторінки (верхнє, нижнє, праве, ліве) – 2 см.

Текст набирається без переносів і вирівнюється по ширині смуги (режим «вирівнювання по ширині»). Всі слова всередині абзацу розділяються тільки одним пропуском. Перед знаком пунктуації пробіли не ставляться, після розділового знака – один пробіл.

Посилання на джерела оформлюються за текстом у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок у відповідному джерелі. Наприклад, [2, с. 24] або [1, с. 13; 8, с. 23-24].

Оформлення математичних формул і літерних позначень величин здійснюється в стандартному редакторі для Word, в редакторі формул Microsoft Equation 3.0. Використання інших програм має бути попередньо узгоджено з редакцією. Редакція не накладає обмежень на кількість і складність формул. Формули повинні бути ретельно вивірені автором, який несе за них повну відповідальність. Шрифт дається в стилі основного тексту Times New Roman.

Ілюстрації (малюнки, графіки) повинні бути розташовані в тексті статті і виконані в одному з графічних редакторів (формат tif, jpg). Допускається також створення та подання графіків за допомогою табличних процесорів «Excel». Малюнки і фотографії повинні мати контрастне зображення. При поданні кольорових малюнків автор повинен попередньо перевірити їх якість при використанні чорно-білого друку. Формат малюнка повинен бути не більше 12 см по ширині і у вигляді, придатному для безпосереднього відтворення. Малюнки можуть включати короткі цифрові або літерні позначення (нумеруються зліва направо або за годинниковою стрілкою), набрані відповідним решті тексту шрифтом. Бажано включати малюнки до складу файлу (малюнки, виконані у форматі «Word» повинні бути згруповані, товщина ліній для даних малюнків не менше 0,75 pt). Під рамкою малюнка на відстані не менше 1 см розташовується його номер і підпис. Включення цієї сторінки до складу файлу обов'язково (малюнки додатково надсилати окремими файлами).

Таблиці подаються за формою: слово «Таблиця» у правому верхньому кутку, номер таблиці цифрами (якщо їх більше однієї), назву з великої літери форматується по центру таблиці. Вміст комірок слід розташовувати по центру. Якщо таблиця займає більше однієї сторінки, нижче шапки таблиці на першій сторінці розташовується рядок нумерації колонок – по порядку зліва направо, друга і наступна сторінки починаються словами «Продовження таблиці», далі повторюється рядок нумерації. Таблиці розміром менше однієї сторінки розривати не слід. Розміри осередків і таблиці в цілому слід по можливості мінімізувати. У таблиці включаються тільки необхідні цифрові дані. Матеріали повинні бути метрологічно оброблені (вказані число вимірювань, похибка тощо). У тексті на полях відзначаються місця розташування таблиць.

Списки літератури оформляються після основного тексту статті під заголовком «Список літератури» (шрифт Times New Roman, напівжирний, кегль 12 п). У бібліографічному списку наводиться тільки цитована в статті література. Вітається посилання на матеріали з даної проблеми, раніше опубліковані іншими авторами в журналі. Джерела в списку розташовуються в порядку згадування в тексті і нумеруються арабськими цифрами. У бібліографічний запис включаються тільки основні елементи бібліографічного опису за . Мова бібліографічних записів відповідає мові описуваних джерел.

Статті, що направляються до редакції, без дотримання вище перерахованих вимог, не публікуються.

Невеликі виправлення стилістичного і формального характеру вносяться до статті без узгодження з автором (-ами). При необхідності більш серйозних виправлень правка узгоджується з автором (-ами) або стаття направляється автору (-ам ) на доопрацювання.

Статті рецензуються. Авторам надається можливість ознайомитися із змістом рецензій. При наявності зауважень рецензента стаття повертається автору на доопрацювання. При негативному відгуку рецензента автору надається мотивована відмова в опублікуванні матеріалу.

Редакція залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення і відхилення статей. За достовірність фактів, статистичних даних та іншої інформації відповідальність несе автор.

Редакційний збір складає 40 грн. (160 російських рублів) за кожну сторінку тексту, оформленого відповідно до зазначених вимог. Редакційний збір покриває витрати, пов'язані з редагуванням статей і макетуванням журналу, і не включає в себе вартість поштової пересилки авторського примірника журналу, що стягується окремо.

Рішення про прийняття статті до опублікування повідомляється автору електронною поштою протягом 10 днів з моменту направлення статті в редакцію з виставленням рахунку на покриття редакційного збору. У разі прийняття позитивного рішення стаття буде опублікована протягом місяця на web-сайті видання, а також видана в друкованому вигляді в журналі не пізніше двох місяців з моменту прийняття рішення про публікацію статті. Питання про строки публікації можуть додатково узгоджуватися з редакцією.

Для відправки статті в нашу редакцію скористайтеся формою подачі статті на нашому сайті або надішліть її на нашу електронну адресу mail@economics-journal.org.

Перевірити на оригінальність статтю можнf . Тексти із запозиченнями більше 10% не можуть бути опубліковані в журналі.

Присвоїти УДК авторському матеріалу можна .

Опублікувати статтю в журналі